MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

DAKWAH DAN KHUTBAH

Posted by Bustamam Ismail on November 27, 2007

295.jpgSebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk menyiarkan dan berdakwah atau mengajak seluruh umat manusia agar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta gemar beramar ma’ruf nahi munkar.
A.Dakwah
Secara bahasa (etimologi) dakwah berarti mengajak, menyeru atau memanggil. Adapun secara istilah (terminologi), dakwah bermakna menyeru seseorang atau masyarakat untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Islam berdasarkan Al Qur’an dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT..

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS An Nahl : 125) lihat al-Qur’an online di Goole,

Rasulullah SAWmerupakan contoh sosok yang telah melaksanakan segenap tugas dakwah secara maksimal sehingga mencapai hasil yang maksimal. Melalui dakwah rasulullah itulah ajaran-ajaran Allah yang keseluruhannya adalah untuk kebahagian umat manusia di dunia dan akhirat dapat tersiar dan diterima serta diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia.

Rasulullah suka berbincang-bincang atau berdialog dengan para sahabat dalam situasi dan kondisi apapun. Kesempatan-kesempatan semacam itu selalu dimanfaatkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang diterimanya dari Allah. Cara berdakawah rasulullah melalui dialog ini terbukti tidak saja mampu memberi pemahaman yang baik kepada sahabat tentang Islam, bahkan juga mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Lebih dari itu, melalui cara dialog rasulullah juga telah berhasil membina sejumlah sahabat menjadi ulama dan pemuka Islam berkualitas tinggi.

Pada awalnya rasulullah berdakwah kepada masyarakat disekeliling beliau yang dikenal dengan sebutan generasi sahabat. Selanjutnya generasi meneruskan dakwah rasulullah tersebut kepada generasi berikutnya yang disebut generasi tabi’in. Generasitabi’in juga meneruskan kepada generasi berikutnya yaitu tabiit tabiin. Demikianlah seterusnya sehingga dakwah rasulullah SAWsampaikepada generasi umat Islamseluruh dunia yang hidup sekarang ini. Generasi modern ini pun tentu saja akan meneruskan dakwah rasulullah kepada generasi yang akan hidup di zaman mendatang. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ayat-ayat atau ajaran Islam kepada saudaranya yang lain sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW yang menyatakan sebagai berikut.

ﺒﻠﻐﻮﺍ ﻋﻨﻲ ﻭﻟﻮ ﺃﻴﺔ (ﺮ ﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭ ﻤﺳﻟﻢ)

Artinya : “Sampaikanlah dari ku walaupun satu ayat.” (HR Bukhari)

Ada hal-hal yang harus disiapkan dan diperhatikan sebelum seseorang menjalankan tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam, yaitu sebagai berikut.

1.Bersikap lemah lembut, tidak berhati kasar dan tidak merusak.

2.Menggunakan akal dan selalu dalam koridor mengingat Allah SWT

3.Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti

4.Mengutamakan musyawarah dan berdiskusiuntuk memperoleh kesepakatan bersama

5.Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya (Al Qur’an dan hadis) dan disertai dengan hikmahnya

6.Tidak meminta upah atas dakwah yang dilakukannya

7.Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, harus sesuai waktu, pada orang dan tempat yang tepat

8.Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih dan mencari-cari kesalahan umat atau agama lain

9.Melakukan dakwah dan beramal shaleh

10.Tidak menjelek-jelekan atau membeda-bedakan orang lain karena inti yang harus disampaikan dalam berdakwah adalah tentang tauhid dan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan rasulullah

B.Khotbah

Khotbah merupakan kegiatan berdakwah atau mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas takwa dan memberi nasihat yang isinya merupakan ajaran agama. Khotbah yang sering dilakukan dan dikenal luas dikalangan umat Islam adalah khotbah Jumat dan khotbah dua hari raya yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Orang yang memberikan materi khotbah disebut khatib.

1. Syarat-syarat untuk menjadi khatib diantaranya sebagai berikut.

 1. Khatib harus laki-laki dewasa
 2. Khatib harus mengetahui tentang ajaran Islam agar khotbah yang disampaikan tidak membingungkan atau menyesatkan jemaahnya
 3. Khatib harus mengetahui tentang syarat, rukun dan sunah khotbah Jumat
 4. Khatib harus mampu dan fasih berbicara di depan umum
 5. Khatib harus bisa membaca ayat-ayat Al Qur’an dengan baik dan benar

2.Syarat khotbah Jumat

Setiap mengerjakan salat Jumat pasti disertai dengan khotbah yang dilaksanakan sebelum salat dan setelah masuk waktu zuhur. Tidak sah salat jumat apabila tidak didahului oleh khotbah. Dalam khotbah salat jumat ini khotib mengingatkan jemaah agar lebih meningkatakan iman dan takwa kepada Allah SWT serta menganjurkan atau mendorong jemaah agar beribadah dan beramal shaleh

Khotbah jumat memiliki syarat-syarat antara lain sebagai berikut.

a.Khotbah harus dilaksanakan dalam bangunan yang dipakai untuk salat jumat

b.Khotbah disampaikan khotib dengan berdiri (jika mampu) dan terlebih dahulu memberi salam

c.Khotbah dibawakan agak cepat namun teratur dan tertib. Salah satu bentuk pelaksanaan khotbah yang tertib adalah mengikuti sabagai contoh hadis berikut ini yang artinya: “Rasulullah SAW berkhotbah dengan berdiri dan beliau duduk diantara dua khotbah.” (HR Jamaah kecuali Bukhari dan Turmuzi)

d.Setelah khotbah selesai segera dilaksanakan salat jumat

e.Rukun khotbah dibaca dengan bahasa Arab, sedangkan materi khotbahnya dapat menggunakan bahasa setempat.

f.Khotbah dilaksanakan setelah tergelincir matahari (masuk waktu zuhur) dan dilaksanakan sebelum salat jumat.

g.Khotbah disampaikan dengan suara yang lantang dan tegas, namun tanpa suara yang kasar. Hadis menyebutkan sebagai berikut. Yang artinya : “Bila rasulullah SAW berkhotbah kedua matanya memerah, suaranya tegas dan semangatnya tinggi bagai seorang panglima yang memperingatkan kedatangan musuh yang menyergap di kala pagi atau sore.” (HR Muslim dan Ibnu Majjah)

3.Rukun Khotbah jumat

Rukun khotbah harus dilakukan dengan tertib. Apabila rukun khotbah tidak dilaksanakan dengan tertib, salat jumat tersebut akan menjadi tidak sah. Adapun rukun khotbah tersebut adalah sebagai berikut.

 1. Membaca hamdalah
 2. Membaca shalawat atas nabi
 3. Membaca syahadatain yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul
 4. Berwasiat atau memberikan nasehat tentang ketakwaan dan menyampaikan ajaran Islam tentang aqidah, Syariah atau muamalah
 5. Membaca ayat Al Qur’an dalam salah satu khotbah dan lebih baik pada khotbah yang pertama
 6. Mendoakan kaum muslim dan muslimat.

4.Sunah khotbah jumat

Ketika menyampaikan khotbah jumat, ada hal-hal yang termasuk ke dalam sunah-sunah khotbah jumat. Sunah salat jumat adalah sebagai berikut.

 1. Khotbah disampaikan diatas mimbar atau di tempat yang sedikit lebih tinggi dari jamaah salat jumat
 2. Khotib menyampaikan khotbah dengan suara yang jelas, terang, fasih, berurutan, sistematis, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang atau terlalu pendek
 3. Khotib harus menghadap arah jemaah
 4. Khotib memberi salam pada awal khotbah
 5. Khotib hendaklah duduk sebentar di kursi mimbar setelah mengucapkan salam pada waktu azan disuarakan
 6. Khatib membaca surat Al Ikhlas ketika duduk diantara dua khotbah
 7. Khotib menertibkan rukun khotbah, terutama salawat nabi Muhammad SAW dan wasiat takwa terhadap jamaah

Adapun mengenai panjang pendeknya khotbah, hadits menyatakan sebagai berikut. yang artinya : “Rasulullah SAW memanjangkan salat dan memendekkan khotbahnya.” (HR Nasai)

5.Fungsi khotbah jumat

Khotbah sebenarnya memilki banyak sekali fungsi, baik bagi muslim secara individu maupun secara sosial kemasyarakatan yakni antara lain sebagai berikut.

 1. Memberi pengajaran kepada jamaah mengenai bacaan dalam rukun khotbah, terutama bagi jamaah yang kurang memahami bahasa Arab
 2. Mendorong jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah
 3. Mengajak jamaah untuk selalu berjuang menggiatkan dan membudayakan syariat Islam dalam masyarakat.
 4. Mengajak jamaah untuk selalu berusaha meningkatkan amar ma’ruf dan nahi munkar
 5. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bersifat aktual kepada jamaah
 6. Merupakan kesempurnaan salat jumat karena salat jumat hanya dua rakaat
 7. Mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
 8. Mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan amal shaleh dan lebih memperhatikan yang kurang mampu untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat
 9. Mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara
 10. Mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan kemauan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan
 11. Mengingatkan kaum muslim agar meningkatklan ukhuwah islamiyah dan membantu sesama muslim
 12. Mengingatkan kaum muslim agar rajin dan giat bekerja untuk mengejar kemajuan dalam mencapai kehidupan dunia dan akhirat yang sempurna
 13. Mengingatkan kaum muslim mengenai ajaran Islam, baik perintah maupun larangan yang terdapat didalamnya.

C.Perbedaan Berkhotbah dan Berdakwah

Dari hal-hal yang telah dijabarkan pada penjelasan teerdahulu, dapat kita analisa bahwa antara berdakwah dan berkhotbah terlihat memiliki persamaan. Akan tetapi, tentu saja antara keduanya dapat dibedakan karena memiliki tata cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat kita ihtisarkan sebagai berikut.

Dakwah

Khotbah

 1. Dapat dilaksanakan kapan saja
 2. Tidak ada rukun dan syaratnya
 3. Tidak ada mimbar tempat khusus pada pelaksanaannya
 4. Waktu tidak dibatasi dan siapapun boleh berdakwah
 5. Dapat dilakukan dengan cara kreatif dan inovatif seperti seminar, lokakarya, pelatihan atau sarasehan

1.Dilaksanakan secara rutin sebagaimana hari jumat atau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha

2.Ada rukun dan syaratnya

3.Ada mimbar khusu untuk menyampaikan khotbah

4.Waktunya terbatas dan membutuhkan pengetahuan luas.

5.Dilakukan secara khusus dan ada tata tertibnya

Adapun perbedaan antara pelaksanaan khotbah idul fitri dan idul adha dengan khotbah jumat adalah bahwa khotbah pada Idain dilaksanakan pada hari raya idul fitri dan idul adha, umumnya dilaksankan dilapangan luas dan diawali dengan salat dua rakaatyaitu salat sunah idul fitri dan idul adha, sedangkan khotbah jumat dilakukan sebelum pelaksanaan salat dimulai.

D.Cara Berlatih Menyusun Teks Khotbah atau Dakwah

Menyusun teks untuk berdakwah atau khotbah jumat memerlukan pembiasaan atau latihan agar dapat berkembang menjadi semakin baik. Bahkan, latihan-latihan semacam ini semakin diminati banyak orang dan telah banyak diberikan dalam suatu oelajaran yang kini disebutt public-speaking. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika akan menyusun suatu teks atau naskah dakwah adalah sebagai berikut.

 1. Membuat teks atau naskah setidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut

a.Memberikan salam bagi para jamaah

b.Mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah

c.Awali dengan menyampaikan ayat-ayat Al Qur’an serta membaca ta’awuz dan basmalah

d.Teks atau naskah materi khotbah setidaknya memenuhi beberapa unsur yaitu: kalimat pembuka, materi inti, kesimpulan dan penutup

 1. Mengucapkan dua kalimat sahadat
 2. Berwasiat (meningkatkan takwa)

LATIHAN

A.Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan jawaban yang paling tepat!

1.Melaksanakan salat jumat bagi laki-laki hukumnya adalah ….

 1. wajib
 2. sunah
 3. mubah
 4. makruh
 5. jaiz

2.Dalam surah jumuah ayat : 9 dijelaskan bahwa apabila diseru untuk salat jumat agar segera meninggalkan …

 1. makan
 2. jual beli
 3. bercakap-cakap
 4. diskusi atau pengajian
 5. seluruh aktivitas

3.Dakwah dalam Islam adalah wajib. Apabila kita melihat kemungkaran, hendaknya kita cegah. Mencegah yang paling rendah tingkat imannya adalah mencegah …

 1. dengan tangan
 2. dengan lidah
 3. dengan hati
 4. dengan menjauhi teman yang jahat
 5. dengan mengutuk perbuatan itu

4.Membaca alhamdulillah termasuk …. khotbah

 1. syarat
 2. ketentuan
 3. sunah
 4. rukun
 5. keharusan

5.Yang tidak termasuk rukun khotbah adalah membaca …

 1. alhamdulillah
 2. kalimat sahadat
 3. salawat atas nabi Muhammad
 4. ayat-ayat Al Qur’an
 5. ayat kursi

6.Khotbah diawal, kemudian baru salat dua rakaat adalah salat …

 1. Jumat
 2. Idul adha
 3. Kusuf dan khusuf
 4. Istisqa
 5. Idul fitri

7.Seorang khatib hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini kecuali…

 1. orang Islam
 2. membaca hamdalah
 3. fasih dalam membaca Al Qur’an
 4. suci dari hadas dan najis
 5. menutup aurat

8.Khatib adalah orang yang …

 1. membuat teks khotbah
 2. mengumandangkan azan
 3. menyampaikan khotbah
 4. mengimami salat jumat
 5. menyampaikan ceramah

9.Yang termasuk ketentuan khatib jumat ialah …

 1. mengetahui syarat, rukun dan sunah khotbah jumah jumat
 2. fasih dalam membaca ayat Al Qur’an
 3. berpakaian rapi dan sopan
 4. duduk diantara dua khotbah
 5. bersuara jelas dan dapat dimengerti oleh jemaah

10.Ketika khotib berkhotbah, jemaah salat jumat hendaknya …

 1. berzikir dengan khusyuk
 2. mendengar dan memperhatikannya
 3. membaca ayat-ayat Al Qur’an
 4. membaca buletin jumat
 5. membaca doa dengan tawaduk

11.Salat terlebih dahulu, kemudian baru khotbah terdapat dalam salat …

 1. Jumat
 2. Duha
 3. Tahajud
 4. Istikharah
 5. Idul fitri

12.Secara etimologi dakwah berarti …

 1. mengajak, menyeru atau memanggil
 2. memaksa seseorang
 3. membicarakan sesuatu
 4. menyuruh atau memerintah
 5. berwasiat dengan takwa

13.yang tidak termasuk syarat seorang juru dakwah ialah…

 1. mempunyai ilmu dan pengetahuan
 2. hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang disampaikan
 3. mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kapasitasnya
 4. mengembangkan wawasan keislaman yang dimilikinya
 5. memberikan contoh-contoh dari dirinya sendir dan keluarganya

14.Ketika masuk masuk masjid, setiap muslim sebelum duduk sebaiknya melakukan ..

 1. membaca salawat nabi
 2. iktikaf
 3. salat tahiyatul masjid
 4. membaca zikir
 5. membaca Al Qur’an

15.Berikut ini yang tidak termasuk sunah khotbah jumat adalah …

 1. khotbah di atas mimbar
 2. khatib mengucapkan salam
 3. khotbah dimulai setelah masuk waktu zuhur
 4. khotbah diucapkan dengan fasih
 5. khatib menghadap kearah jemaah

16.Para berpendapat rukun khutbah itu dalam bahasa….

 1. bahasa Arab
 2. bahasa Inggeris
 3. bahasa Indonesia
 4. bahasa daerah
 5. bahasa yang dipahami

17.Membaca salah satu ayat Al-qur’an adalah merupakan…

 1. rukun
 2. syarat
 3. sunat
 4. hikmah
 5. pelengkap

18.Membaca dua syahadat merupakan ….

a.rukun

b.syarat

c.sunat

d.hikmah

e.pelengkap

19.Duduk antara dua khutbah merupakan…

a.rukun

b.syarat

c.sunat

d.hikmah

e.pelengkap

20.Doa untuk kaum muslimin dan muslimat merupakan….

a.rukun

b.syarat

c.sunat

d.hikmah

e.pelengkap

B.Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1.Jelaskan maksud dakwah secara terminologi!

2.Tulislah surah jumuah ayat 9 dan jelaskan maksudnya

3.Tulislah perbedaan khotbah dengan ceramah!

4.Sebutkan rukun khotbah jumat!

5.Sebutkanlah syarat-syarat yang harus dimiliki seorang khotib!

6.Mengapa khatib harus fasih dalam membaca Al Qur’an? Jelaskan!

7.Mengapa khotbah harus pendek? Jelaskan alasanmu!

8.Wasiat apa yang harus disampaikan khatib? Sebutkanlah

9.Mengapa jamaah tidak boleh bicara ketika khotbah sedang berlangsung? Jelaskanlah!

10.Tulislah sunah khotbah jumat!

30 Responses to “DAKWAH DAN KHUTBAH”

 1. widi said

  dfafafdsa

 2. adhe quthb said

  ok kdhkhskll track

 3. adhe quthb said

  oki mana urussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Lajooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo jancok koe

 4. ajib said

  terimakasih atas penjelasannya…….

 5. irvan said

  Assalamu’alaikum …
  Pak Ust. Kalo TABLIGH artinya apa ? dan apa bedanya sama Khutbah dan Dakwah ?

 6. tablig arti menyampaikan pesan agama
  khutbah ceramah menyampaikan pesan agama yang mempunyai rukun dan syarat tertentu. Sedangkan da’wah mengajak umat ke jalan yang benar dengan semua aspeknya.

 7. inayah said

  syukron pak

 8. Jayadipura said

  Apa hukumnya mengucapkan salam di akhir khutbah?

 9. rosidin said

  tolong berikan penjelasan tentang rukun atau ketentuan dalam khutbah idul adha

  • prinsipnya samasaja dengan khutbah, tapi yang berbeda pelaksanaanny, jum’at khutbah seb.sholat jum’at kalau id setelah sholat id, rukun dan syarat saja, tapi umum apabila dilapangan dilaksanakan do.a tidak terpisah sehingga, khutbah hanya satu kali, bila dimasjid dilaksanakan dua khutbat seperti sholat jum’at,allohu a’lamu bishhsowab!!!

 10. ikhsan said

  jazakallah akh, saya sangat puas dengan jawaban dalam artikel ini. semoga akhi mendapatkan pahala jariyah atasnya

 11. adhe quthb said

  asl ww..
  makasih atas artikelnya pak khatib:)

 12. ilham khalid said

  informasi mengenai khutbahnya bagus pak. terima kasih

 13. heni said

  assalamu’alaikum Wr.Wb
  sya ada tgas untuk mncari cntoh nskah dakwah
  tolong beri contoh nskah dakwa
  trimakasih 🙂

 14. syafii said

  artikel kayak gini sangat bagus untuk generasi muda islam. thanks.

 15. iema said

  assalamualaikum,,,,,,,,,
  kali ini sy mendapat tgs untuk membuat dakwah,tolong bantu saya ,,,

  trm kasih ,,,
  wassalamualaikum,,,,,,

 16. yuana said

  tolong donk ksh tau salam pembuka dalam dakwah Cz wat ujian praktik nich…..,
  mksh yang dah mau ngasih tau

 17. uji said

  Pak Ust. tolong dong kasih tau pendahuluan dalam dakwah…
  terima kasih , ,

 18. akhyaruddin said

  ass. Pak ust bagaimana caranya juga supaya jangan demam panggung ketika khotbah padahal biasa khotbah apasih gejalanya.sukron wss.

 19. ass.
  saya dapat tugas cari contoh naskah dakwah,tpi sulit dicari…
  gimana dong…?

 20. Alfian said

  Apa Perbedaan Khutbah Dengan Ceramah..?????

 21. dalam penyampaian khutbah sering kita temui lebih panjang khutbahnya dari pada sholatnya bukankah dalam hadist pendekkan khutbahmu panjangkan sholatmu bukankah hal ini merupakah suatu yang berlebihan, Allah tidak menyukai yang berlebihan

 22. unyil said

  mangapa khatib harus fasih membaca al quran?

 23. ZAINAL said

  mksih y atas berbagi ilmunya…

 24. makasih ilmunya

 25. Helmi Baguswara said

  Assalamualaikmu

  minta izin copas ya mas buat nugas :), termikasih banyak mas 🙂

  Wassalamualaikum

 26. safriyadi said

  Assalamu’alaikum wr wb. Alhamdulillahirobil’alamin. ini sangat mendukung seagai pemahaman dan pendalaman bagi siapa saja yang ingin menyeruru kejalan Alloh, terutama bagi para Hotib dan Penceramah/ Da’i agar semangkin terpelihara dari kekurangan dan kekeliruan dalam menyeru Umat. ini perlu ditingkatkan terus. Terimakasih Jazakumulloh hairon Kasyiiiro’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: