MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

Utusan kepada Raja-Raja dan Khaibar bagian II.

Posted by Bustamam Ismail on October 30, 2010

A. Mengirim surat kepada Raja-Raja pada adalah tindakan da;wah yang sangat berani

Tindakan Muhammad mengirim utusan-utusan itu memang  luarbiasa sekali menakjubkan. Betapa tidak! Belum selang tigapuluh tahun sesudah   itu   daerah-daerah   tempat    Muhammad    mengirim utusan-utusannya  itu  telah  dimasuki  oleh kaum Muslimin dan sebagian  besar  mereka  telah  beragama  Islam.  Akan  tetapi ketakjuban  akan  segera  hilang  bila kita ingat, bahwa kedua imperium raksasa ini, yang telah mengemudikan  jalannya  dunia masa  itu,  dengan  peradabannya  yang telah menguasai seluruh dunia, mereka  ini  saling  memperebutkan  kemenangan  materi, sementara  kekuatan  rohani  keduanya sudah rontok dan hilang.

Persia sendiri sudah terbagi antara paganisma  dan  Mazdaisma. Demikian  juga  agama  Kristen di Bizantium sudah goyah sekali karena adanya pelbagai macam aliran  sekta  dan  golongan.  Ia sudah  tidak lagi merupakan suatu ajaran yang utuh, yang dapat menggerakkan dan memberi tenaga hidup ke dalam  jiwa  manusia. Malahan  ia  sudah  berbalik  menjadi  sekadar upacara-upacara serta  tradisi  yang  dielu-elukan  oleh  pemuka-pemuka  agama kedalam  pikiran  orang-orang  awam  supaya  dapat  mereka itu dikuasai dan diperkuda. Sedang ajaran baru  yang  dibawa  oleh Muhammad  dasarnya adalah kekuatan rohani yang murni. Ia dapat mengangkat martabat  manusia  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi sesuai  dengan sifat kemanusiaannya. Apabila materi dan rohani itu bertemu, kepentingan yang bersifat sementara  bertentangan dengan  yang  abadi  sifatnya,  maka  segala  materi  dan yang bersifat sementara itu akan kalah adanya.

Disamping semua itu, baik Persia  mau  pun  Bizantium,  dengan besarnya  kekuasaan  yang  ada  pada mereka, sebenarnya mereka sudah sama-sama kehilangan tenaga  inisiatif  dan  kreatifnya. Dalam bidang pemikiran, dalam mengembangkan selera dan bekerja mereka hanya sekedar meniru dan meneruskan  yang  ada.  Segala macam  pembaruan  dianggap  bid’ah (menyimpang dari agama) dan setiap penyimpangan adalah sesat.

Masyarakat manusia seperti pribadi manusia dan seperti  setiap makhluk hidup juga, ia selalu berkembang setiap hari. Kalau ia masih muda belia,  maka  perkembangannya  bersifat  membentuk, membangun  dan  menambaqh  vitalitas  dalam  hidupnya sendiri.

Dengan demikian, hidupnya itu akan menyusut terus-menerus,  ia akan   meluncur   turun  sampai  ke  dasarnya  yang  terakhir. Masyarakat manusia yang sudah meluncur turun sampai kedasarnya itu,  nasibnya akan dibentuk dalam bentuk yang baru samasekali oleh unsur dari luar dengan segala kesemarakan hidupnya. Unsur dari  luar yang penuh dengan tenaga hidup yang bersemarak itu, di samping Persia dan  Bizantium,  adanya  bukan  di  bilangan Tiongkok  atau  India,  juga  bukan  di  tengah-tengah  Eropa, melainkan unsur itu ialah Muhammad sendiri.

Sudah wajar sekali bila ajarannya yang  segar  bersemarak  itu akan  dapat  mengembalikan  denyutan  hidup  baru  yang  penuh vitalitas ke dalam jiwa yang sedang mengalami kehancuran  dari dalam  itu,  yang  disebabkan  oleh pengaruh tradisi agama dan takhayul, yang sudah hidup berakar menggantikan kedudukan iman

dan  akidah. Kerdip iman baru yang telah menyinari kalbu Rasul itu, kekuatan jiwanya yang sudah  melampaui  segala  kekuatan, itulah   yang   memberikan   ilham  kepadanya  untuk  mengirim utusan-utusan mengajak pembesar-pembesar  dunia  itu  mengenal ajaran  Islam,  sebagai agama yang benar, agama yang sempurna, agama Allah Yang Maha Agung. Mengajak  mereka  mengenal  agama yang  akan  membebaskan  pikiran manusia supaya dapat menilai, akan membebaskan jantung orang supaya dapat  menyadari,  dapat berpikir.  Dalam  sistem hidup berakidah dan bermasyarakat, ia telah meletakkan kaidah-kaidah umum  buat  manusia  yang  akan merupakan keseimbangan antara kemampuan rohani dengan kekuatan materi  yang  akan  dapat   menguasai   jiwa.   Dengan   jalan keseimbangan  itu  manusia  akan  dapat mencapai tujuan berupa kekuatan dalam menghadapi hidup, suatu  kekuatan  yang  bersih dari  segala  kelemahan  dan  kecongkakan  hati. Dengan system masyarakat demikian itu manusia akan  sampai  ke  tempat  yang lebih   baik  seperti  yang  diharapkan,  setelah  ia  melalui pelbagai  macam  proses  evolusinya  di  tengah-tengah   semua makhluk alam ini.

Adakah   Muhammad   akan   mengirim   utusan-utusannya  kepada raja-raja itu kalau ia masih kuatir akan adanya  pengkhianatan pihak Yahudi yang tinggal di sebelah utara Medinah? Memang dia sudah membuat perjanjian Hudaibiya. Dari pihak  Quraisy  sudah aman,  dari  sebelah  selatan  juga  sudah  aman.  Tetapi dari sebelah utara  ia  tidak  akan  merasa  aman  sekiranya  nanti Heraklius  atau  Kisra  datang meminta bantuan Yahudi Khaibar, atau juga dendam lama  dalam  hati  mereka  itu  akan  bangkit kembali,  akan  mengingatkan mereka kepada Banu Quraidza, Banu Nadzir  dan  Banu  Qainuqa,  saudara-saudara  mereka  seagama.

Perkampungan  mereka  oleh  Muhammad telah dikosongkan setelah dikepung dan  terjadi  pertempuran  serta  pertumpahan  darah. Orang-orang  Yahudi  memusuhinya  lebih  sengit  lagi daripada Quraisy, sebab mereka lebih bertahan dengan agama  mereka  itu daripada  Quraisy. Juga di kalangan mereka orang cerdik pandai lebih banyak daripada di kalangan Quraisy. Memang tidak  mudah mengadakan   perjanjian   perdamaian   dengan  mereka  seperti perdamaian  Hudaibiya,  juga  ia  tidak  akan  merasa   tenang terhadap mereka melihat permusuhan yang terjadi dahulu, mereka sebagai pihak yang tidak pernah menang.  Wajar  sekali  mereka akan  mengadakan  pembalasan bila saja mereka mendapatkan bala bantuan dari pihak  Heraklius.  Jadi  kalau  begitu  kekuasaan orang-orang  Yahudi  itu  harus  juga  ditumpas  sampai habis,

sehingga samasekali mereka tidak  akan  bisa  lagi  mengadakan perlawanan   di   negeri-negeri   Arab.   Dan  hal  ini  harus cepat-cepat  dilaksanakan,  sebelum  ada  waktu   yang   cukup terluang  buat mereka guna meminta bantuan pihak Ghatafan atau

kabilah-kabilah lain yang membantu mereka dan sedang  memusuhi Muhammad.

B.Khaibar Benteng yahudi terakhir di Jazirah Arab

Yang demikian inilah yang harus dilaksanakan. Sekembalinya  dari  Hudaibiya – menurut sebuah sumber ia hanya tinggal limabelas malam, sumber lain  menyatakan  satu  bulan. Disuruhnya  supaya  orang bersiap-siap untuk menyerbu Khaibar, dengan syarat hanya mereka yang ikut ke  Hudaibiya  saja  yang boleh  menyerbu, juga harus sukarela tanpa ada rampasan perang yang akan dibagikan.

Sebanyak seribu  enam  ratus  orang  dengan  seratus  kavaleri Muslimin  itu  sekarang  berangkat  lagi. Mereka semua percaya akan adanya pertolongan Tuhan, mereka masih ingat akan  firman Tuhan dalam Surah Al-Fath yang turun semasa Hudaibiya.

Orang-orang  yang tinggal di belakang itu akan berkata ketika kamu berangkat mengambil harta rampasan perang:  Biarlah  kami turut  bersama-sama  kamu.  Mereka  hendak  mengubah  perintah Tuhan. Katakanlah: Kamu tidak akan  turut  bersama-sama  kami. Begitulah Allah telah menyatakan sejak dulu. Nanti mereka akan berkata lagi: Tetapi kamu dengki kepada  kami.  Tidak.  Mereka yang mengerti hanya sedikit saja.” (Qur’an, 48: 15)

Jarak  antara  Khaibar  dengan Medinah itu mereka tempuh dalam waktu tiga hari. Dengan tiada mereka rasakan ternyata malamnya mereka  telah  berada  di depan perbentengan Khaibar. Keesokan harinya  bila  pekerja-pekerja  Khaibar  berangkat  kerja   ke ladang-ladang  dengan  membawa  sekop  dan  keranjang, setelah melihat   pasukan   Muslimin,    mereka    berlarian    sambil berteriak-teriak:

“Muhammad dengan pasukannya!” Ketika mendengar suara mereka itu Rasul berkata:“Khaibar  binasa. Apabila kami sampai di halaman golongan ini, maka pagi  itu  amat  buruk  buat  mereka  yang  telah  diberi peringatan itu.

Akan  tetapi  Yahudi  Khaibar  memang  sudah  menanti-nantikan Muhammad akan menyerang mereka.  Mereka  ingin  mencari  jalan membebaskan  diri.  Sebagian  mereka  ini ada yang menyarankan supaya cepat-cepat dibentuk sebuah  blok,  yang  terdiri  dari mereka  dan  Yahudi  Wadi’l-Qura dan Taima, yang akan langsung menyerbu Yathrib (Medinah) tanpa  menggantungkan  diri  kepada kabilah-kabilah  Arab  yang  lain.  Sedang  yang sebagian lagi berpendapat  supaya  masuk  saja   bersekutu   dengan   Rasul, kalau-kalau kebencian terhadap mereka dapat terhapus dari hati kaum Muslimin – terutama dari pihak  Anshar  –  setelah  dalam kenyataan  Huyayy  b.  Akhtab  dan  segolongan  Yahudi lainnya terlibat dalam  usaha  menghasut  kabilah-kabilah Arab untuk menyerang  Medinah  dan  secara  kekerasan  mengadakan  perang Parit.

C. Perang Khaibar

Akan tetapi semangat kedua belah pihak sudah  memuncak, sehingga  sebelum  terjadi  perang  pihak Muslimin sudah lebih dulu  berhasil   menewaskan    pemimpin-pemimpin    Khaibar masing-masing  Sallam  b.  Abi’l-Huqaiq  dan Yasir ibn Razzam. Oleh karena golongan Yahudi selalu  mengadakan  kontak  dengan Ghatafan  tatkala  pertama  kali  tersiar berita Muhammad akan menyerang   mereka,   cepat-cepat   mereka   meminta   bantuan kabilah-kabilah  itu.  Mengenai  Ghatafan ini, para ahli masih berbeda pendapat: Jadikah kabilah ini memberikan bala bantuan, ataukah  pasukan  Muslimin  sudah  memutuskan  hubungan dengan Khaibar?

Lepas dari apakah Ghatafan ini sampai  membantu  pihak  Yahudi atau malah menjauhkan diri setelah Muhammad menjanjikan hendak memberikan harta rampasan  perang  nanti,  namun  kenyataannya peperangan  ini merupakan perang terbesar yang pernah terjadi; mengingat pula kelompok-kelompok Yahudi  di   Khaibar   ini merupakan  koloni  Israil  yang  terkuat  yang paling kaya dan paling  besar  pula  persenjataannya.  Disamping   itu   pihak Muslimin  pun  sudah  yakin  sekali, bahwa selama Yahudi tetap

menjadi duri dalam daging seluruh  jazirah,  maka  selama  itu pula  persaingan  antara agama Musa dengan agama baru ini akan jadi panjang tanpa dapat mencapai suatu  penyelesaian.  Dengan demikian mereka terjun menyabung nyawa tanpa ragu-ragu lagi.

Sebaliknya  pihak  Quraisy  dan  seluruh jazirah Arab berbaris menonton peperangan ini. Dari kalangan Quraisy sampai ada yang berani  bertaruh  mengenai kesudahan perang itu dan siapa pula yang  akan  menang.  Kebanyakan  Quraisy  mengharapkan   pihak Muslimin   akan   mengalami   kehancuran,   melihat   kukuhnya benteng-benteng Khaibar yang sudah terkenal serta letaknya  di atas  batu-batu karang dan gunung, disamping pengalaman mereka yang cukup lama dalam medan perang.

 

Dengan persiapan senjata yang  cukup  kaum  Muslimin  sekarang sudah berada di depan perbentengan Khaibar. Yahudi juga sedang berunding dengan sesama  mereka. Pemimpin  mereka  Sallam  b. Misykam  menyarankan,  supaya  harta-benda  dan sanak keluarga mereka dimasukkan ke dalam benteng Watih  dan  Sulalim,  bahan makanan  dan  perlengkapan  dimasukkan ke dalam benteng Na’im, perajurit dan barisan penggempur dimasukkan ke  dalam  benteng Natat  dan  Sallam  b.  Misykam  sendiri  bersama-sama mereka, mengerahkan mereka dalam peperangan.

Sekarang kedua belah pihak sudah berhadap-hadapan  di  sekitar benteng  Natat dan pertempuran mati-matian sudah pula dimulai. Dalam hal ini sampai ada yang berkata:  “Yang  luka-luka  dari pihak  Muslimin  sebanyak limapuluh orang. Apalagi jumlah yang

luka-luka dari pihak Yahudi.”

Setelah Sallam b. Misykam  tewas,  maka  pimpinan  pasukan  di pegang oleh Harith b. Abi Zainab. Ia keluar dari benteng Na’im itu dengan maksud hendak menggempur  pasukan  Muslimin  Tetapi oleh  Khazraj  ia  dapat dihalau dan dipaksa kembali mundur ke bentengnya. Pihak Muslimin lalu memperketat  kepungannya  atas benteng-benteng  Khaibar  itu  sedang pihak Yahudi mati-matian mempertahankan  dengan  keyakinan,  bahwa kekalahan   mereka menghadapi Muhammad berarti suatu penumpasan terakhir terhadap Banu Israil di negeri-negeri Arab.

Hal ini  berlangsung  selama  beberapa  hari.  Kemudian  Rasul menyerahkan  bendera  kepada Abu Bakr supaya memasuki benteng Na’im. Tetapi setelah terjadi  pertempuran  ia  kembali  tanpa berhasil  menaklukkan  benteng itu. Keesokan harinya pagi-pagi Rasui menugaskan Umar bin’l-Khattab. Tetapi dia pun  mengalami nasib  yang  sama  seperti Abu Bakr. Sekarang Ali b. Abi Talib yang dipanggilnya seraya katanya:

Pegang bendera ini dan bawa  terus  sampai  Tuhan  memberikan kemenangan kepadamu.”

Ali  berangkat  membawa  bendera  itu. Setelah ia berada dekat dari benteng, penghuni benteng itu  keluar  menghadapinya  dan seketika  itu  juga  pertempuran  pun  terjadi.  Salah seorang Yahudi  dapat  memukulnya  dan  perisai yang  di   tangannya terlempar.  Tetapi Ali segera menyambar daun pintu yang ada di benteng dan dengan memperisaikan  daun  pintu  yang  masih  di tangan  itu  ia  terus  bertempur.  Benteng itu akhirnya dapat didobraknya. Kemudian daun pintu  tadi  dijadikannya  jembatan dan  dengan  “jembatan”  ini  kaum  Muslimin dapat menyeberang masuk ke dalam benteng itu. Akan tetapi benteng Na’im ini baru jatuh  setelah komandannya, Harith b. Abi Zainab terbunuh. Hal ini menunjukkan betapa sebenarnya pihak Yahudi itu mati-matian

bertempur  dan  betapa  pula  pihak  Muslimin juga mati-matian mengepung dan menyerbu.

Setelah  benteng  Na’im   jatuh,   sekarang   pihak   Muslimin menaklukkan   benteng   Qamush   setelah  lebih  dulu  terjadi pertempuran sengit. Oleh karena persediaan bahan makanan  pada mereka  (Muslimin)  sudah  tidak  mencukupi  lagi terpaksa ada

beberapa orang yang datang kepada Muhammad mengeluh, dan minta sesuatu  sekadar dapat menyambung hidup, dan oleh karena tidak ada sesuatu yang dapat diberikannya kepada  mereka  itu,  maka mereka  diijinkan  makan  daging  kuda.  Dalam  pada itu salah seorang dari pihak  Muslimin  melihat  ada  sekawanan  kambing

memasuki  salah  satu  benteng  Yahudi  itu.  Dua ekor kambing diantaranya dapat mereka tangkap,  lalu  mereka  sembelih  dan mereka makan bersama-sama.

 

Akan  tetapi,  setelah  mereka  menaklukkan  benteng  Sha’b b- Mu’adh, kebutuhan mereka sekarang sudah tidak begitu  mendesak lagi,  sebab  ternyata  di tempat ini persediaan makanan cukup banyak, yang akan memungkinkan   lagi   mereka   meneruskan perjuangan  melawan  Yahudi dan mengepung benteng-benteng yang ada lainnya. Sementara itu  tidak  sejengkal  tanah  pun  atau sebuah  benteng pun mau diserahkan oleh pihak Yahudi sebelum mereka benar-benar mempertahankannya secara heroik dan setelah dengan  segala  tenaga  mereka  berusaha  membendung  serangan Muslimin itu. Dengan terlebih dulu menyiapkan persenjataan dan perlengkapan  untuk  berperang,  tiba-tiba keluar Marhab orang Yahudi  itu  dari  salah  satu  benteng  sambil   ia   membaca sajak-sajak ini:

Khaibar sudah mengenal

Akulah Marhab  Memanggul

senjata pahlawan teruji

Kadang menetak sekali memukul

Bila singa sudah muncul

Maka ia pun menggeram murka

Pertahananku Inilah pertahanan tak terkalahkan

Segala serangan terlumpuhkan oleh si pendekar

Mendengar itu Muhammad berseru kepada sahabat-sahabatnya:

Siapa yang akan menjawab ini.”

Saat itu juga Muhammad b. Maslama menjawab:

“Saya  ya Rasulullah. Saya yang harus berontak menuntut balas. Saudara saya kemarin dibunuh.”

Kemudian setelah mendapat ijin dari Nabi ia tampil kedepan dan mulai   mereka  saling  menyerang  sehingga  hampir-hampir  ia sendiri dapat dibunuh oleh Marhab. Tetapi pedangnya itu  dapat ditahan  dengan  perisai  oleh  Ibn  Maslama  dan  pedang  itu tersangkut dan tertahan. Dengan demikian  orang  itu  dihantam oleh Muhammad Ibn Maslama sampai menemui ajalnya.

Demikianlah  perang  antara  Yahudi  dan  Muslimin itu terjadi sangat seru sekali, ditambah  lagi  ketahanan  benteng-benteng Yahudi ketika itu memang sangat kuat dan keras.

Sumber :   S E J A R A H    H I D U P    M U H A M M A D

oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah

Penerbit PUSTAKA JAYA Jln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat Cetakan Kelima, 1980

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: