MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

BIOGRAFI AL-HAFIZH IBNU KATSIR, KARYANYA BlDAYAH WAN NlHAYAH

Posted by Bustamam Ismail on January 14, 2010

Beliau adalah seorang yang dijuluki sebagai al-Hafizh, al-Hujjah, al- Muarrikh, ats-Tsiqah Imaduddin Abul Fida’ Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir al- Qurasyi al-Bashrawi ad-Dimasyq asy-Syafi’i.

Lahir di sebuah desa yang bernama Mijdal daerah bagian Bushra pada tahun 700 H. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia tiga tahun dan beliau rerkenal sebagai khatib di kota itu. Adapun Ismail Ibnu Katsir merupakan anak yang paling bungsu. Beliau dinamai Ismail sesuai dengan nama kakaknya yang paling besar yang wafat ketika menimba ilmu di kota Damaskus sebelum beliau lahir. Pada tahun 707 H, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus, dan di sanalah dia mulai menuntut ilmu dari saudara kandungya Abdul Wahhab2 Ketika itu dia telah hafal al-Qur’an, dan sangat menggandrungi pelajaran hadits, fikih, maupun tarikh. Beliau juga turut menimba ilmu dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Wafat tahun 728 H). Begitu besarnya cintanya kepada gurunya ini sehingga dia terus-menerus bermulazamah (mengiringinya), dan begitu terpengaruh dengannya hingga mendapat berbagai macam cobaan dan hal-hal yang menyakitinva demi membela dan mempertahankan gurunya ini.3

Pergaulan dengan gurunya ini membuahkan berbagai macam faedah yang turut membentuk keilmuannya, akhlaknya dan tarbiyah kemandirian dirinya yang begitu mendalam, karena itulah beliau menjadi seorang yang benar-benar mandiri dalam berpendapat. Beliau akan selalu berjalan sesuai dengan dalil, tidak pernah ta’assub (fanatik) dengan mazhabnya, apalagi mazhab orang lain, dan karya-karya besarnya menjadi saksi atas sikapnya ini.4 Beliau selalu berjalan di atas Sunnah, konsekuen mengamalkannya, serta selalu memerangi berbagai bentuk bid’ah dan fanatik madzhab.

Di antara guru beliau yang terkemuka selain Ibnu Taimiyah, Alamuddin al- Qashim bin Muhammad al-Barzali (wafat tahun 739 H) dan Abul Hajjaj Yusuf bin az-Zaki al-Mizzi (wafat tahun 748 H). Para ulama di zamannya maupun yang datang sesudahnya banyak memberikan kata pujian terhadap dirinya, di antaránya ai-Imam adz-Dzahabi yang berkata mengenai dirinya, “Beliau adalah ai-Imam al-Faqih al-Muhad-dist yang ternama, seorang faqih yang handal, ahli hadits yang tersohor, serta seorang ahli tafsir yang banyak menukil.”5 Muridnya yang bernama Ibnu Hijji berkata, “Dia adalah orang yang pernah kami temui dan paling kuat hafalannya terhadap matan hadits, paling paham dengan takhrij dan para perawinya, dapat membedakan yang hadits shahih dengan yang lemah, banyak menghafal di luar kepala berbagai kitab tafsir dan tarikh, jarang sekali lupa, dan memiliki pemahaman yang baik serta agama yang benar.”6

Al-Allamah al-Aini berkata, “Dia adalah rujukan ilmu tarikh, hadits,dan tafsir.”7

Ibnu Habib berkata, “Dia masyhur dengan kekuatan hafalan dan redaksi yang bagus, dan menjadi rujukan dalam ilmu tarikh, hadits maupun tafsir.”8 Di antara karya besarnya, Tafsir al-Qur’anuí Azhim, Jami’ al-Masanid iya as- Sunan, at-Takmu fi Ma’rifatis Tsiqat wa ad-Dhuafa’ wa al-Majahil -dalam kitab ini beliau menggabungkan apa yang terdapat dalam kitab Tahdzibul Kamal karya besar al-Mizzi dan Mizanul ‘idal karya adz-Dzahabi dengan sedikit penambahan dalam ilmu jarh wa at-ta’du- dan kitab lainya yaitu al-Bidayah wan Nihayah.

1. Kejadian makhluk-makluk besar seperti ‘Arsy, kursi, langit, bumi, apa-apa yang terdapat di dalamnya

Kitab terakhir ini merupakan ensiklopedi ilmu sejarah. Beliau memulai kitabnya ini dengan menyebutkan kejadian makhluk-makluk besar seperti ‘Arsy, kursi, langit, bumi, apa-apa yang terdapat di dalamnya dan apa-apa yang terdapat di antara langit dan bumi berupa para malaikat, jin maupun setan-setan kemudian beliau berbicara tentang proses penciptaan Adam as, kisah para nabi dan Rasul hingga zaman Isa bin Maryam as, kisah umat-umat yang semasa dengan mereka, sikap para umat terhadap para rasul yang diutus ketengah mereka, dan bagaimana akhir dari perjalanan dan nasib umat-umat tersebut, dengan inilah beliau mengkahiri bagian pertama dari kitabnya.

2.Adapun bagian kedua,

Kitab ini memuat berita umat-umat terdahulu dari bani Israel dan umat lainnya, hingga akhir zaman al-fatrah (masa kekosong-an nabi, pent.) kecuali zaman Arab pra-Islam dan masa jahiliyyah (di mulai dari juz 2/102) menurut naskah cetakan Darul Fikri di Beirut tahun 1398 H-1978 M.

3. Bagian ketiga,

Kitab ini memuat berita tentang sejarah Arab (dari juz 2/156) dan diakhiri dengan pernikahan antara Abdullah bin Abdul Muth-thalib dengan Aminah binti Wahab, Ibu Rasulullah saw.

4.Bagian keempat,

Kitab ini memuat sirah (sejarah) Rasulullah saw. (dimulai dari juz 2/252). Penulis mulai menerangkan tema sirah Nabi dengan pemba-hasan yang panjang, beliau membaginya menjadi beberapa bagian,

Pertama, mulai masa kelahiran Rasul hingga beliau diutus sebagai Rasul

Kedua, mulai masa beliau diutus sebagai Rasul hingga hijrah.

Ketiga, Peperangan-peperangan, pasukan-pasukan kecil yang dikirim (detasemen/ saariyah), pengiriman para utusan, haji wada’, sakit beliau hingga wafatnya. Ibnu Katsir mengulasnya sesuai dengan kronologis waktu. Dimulai dari tahun pertama hijrah, kemudian beliau menulis biografi Nabi, istri-ístri beliau, surat-surat yang beliau kirim, para penjaganya, kuda-kudanya, pakaianpakaiannya.dan seterusnya, kemudian menutup pembicaraan tentang sirah nabi dengan tema-tema yang berkaitan dengan sirah di antara-nya, kitab Syama’il (6/11) kemudian kitab Dala’il an-Nubuwah (tanda-tanda kenabian) (6/65) kemudian beliau berbicara mengenai fadha’il (keutamaan nabi) dan kekhususan beliau (6/257)

5. Bagian kelima,

Kitab ini memuat sejarah Islam pertama, catatan kejadiankejadian penting pada masa itu, serta catatan wafatnya tokoh-tokoh penting. Beliau menyusun kejadian-kejadian itu sesuai dengan urutan tahun. Dimulai dari tahun ke 11 hijriyah (juz 6/301), metode beliau dalam bagian kelima ini, yaitu menyebutkan kejadian-kejadian penting setiap tahun, Kemudian barulah beliau menyebutkan wafatnya tokoh-tokoh penting pada tahun itu. Beliau banyak menyebutkan biografi dari tokoh-tokoh tersebut, walaupun terkadang beliau hanya menyebutkan tahun wafat mereka saja, dan begitulah seterusnya metode pengarang hingga akhir buku ini. Kitab tarikh yang beliau tulis ini berhenti hingga tahun 768 H, yaitu tujuh tahun sebelum beliau wafat.

6. Bagian keenam,

Kitab ini memuat tentang fitnah dan bencana yang akan terjadi di akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat, kemudian mengenai hari berbangkit, berkumpulnya manusia di padang mahsyar, karakter neraka maupun surga. namun sayang bagian ini tidak dicetak bersamaan dalam kitab ini, tetapi dicetak secara terpisah dengan judul, an-Nihayah fi al-fitan zua al-Malahim walaupun sebenarnya beliau telah menyebutkan bagian ini dalam mukaddimah,9 dan beliau kembali menyebutkan perihal ini diakhir pembahasan tentang sirah nabi,10 dan itulah yang beliau maksud dari kata wan Nihayah dalam judul kitab.

METODE DAN REFERENSI YANG DlGUNAKAN

Dalam menulis karya besar ini al-Hafizh Ibnu Katsir menggunakan referensi dasar yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah, dibarengi dengan atsar dan khabar yang maqbul (diterima) oleh para ulama pewaris nabi yang biasa mengambil rujukan dari lentera sunnah nabi Muhammad saw. Beliau berkata, “Kami tidak akan menyebutkan riwayat-riwayat Israiliyyat, kecuali yang telah diizinkan syariat untuk dinukil yang tidak menyelisihi al-Qur’an dan sunnah RasulNya saw, dan inilah bagian dari hal-hal yang tidak boleh dibenarkan ataupun didustakan yang biasanya menceritakan secara lebih luas berita-berita ringkas yang terdapat dalam agama kita, seperti penyebutan nama yang tidak disebutkan dalam syariat kita, yang hakikatnya tidak begitu penting untuk kita ketahui detailnya, maka dalam hal ini kami akan sebutkan sebagai pelengkap saja bukan sebagai hujjah yang akan dijadi-kan sebagai landasan, sebab sandaran

Sebenarnya hanyalah al-Qur’an yang mulia dan riwayat-riwayat yang dinukil secara shahih ataupun hasan, adapun riwayat-riwayat yang lemah akan kami jelaskan kelemahannya.”11 Inilah metodologi yang dipakai pengarang bukubuku sirah nabi dan berita-berita para nabi sebelumnya, dan demikian juga halnya metode yang dipakai pada bagian akhir kitab ini (tentang fitnah dan huru-hara hari kiamat) beliau selalu bersandar kepada al-Qur’an dan riwayat-riwayat hadits yang menafsirannya baik secara marfu’ ataupun mauquf, baik hadits tersebut shahih ataupun hasan, dan beliau akan menyebutkan riwayat yang terdapat kelemahan di dalamnya sambil mengingatkannya.

Keunikan metode ini, beliau selalu menyebutkan hadits-hadits maupun atsar lengkap dengan sanadnya, agar para pembaca maupun peneliti dapat mengetahui kedudukan sanad tersebut, dan akan lebih mudah untuk meng-kritisinya, beliau tidak pula menyebutkan berita Israiliyyat kecuali yang dibolehkan syariat saja, selain itu beliau tidak menyebutkannya kecuali untuk mengingkarinya.

Beliau telah menyebutkan kritikannya kepada ulama-ulama umat ini yang memuat dalam buku-buku mereka riwayat israiliyyat, beliau berkata, “Kami tidak akan mengikuti jejak mereka, ataupun menempuh jalan mereka, kami tidak akan sebutkan riwayat-riwayat seperti itu kecuali sedikit saja agar lebih ringkas,

kemudian akan kami terangkan yang haq dan yang sesuai dengan apa-apa yang terdapat dalam agama kita, adapun berita yang menye-lisihi konsep agama kita pastilah akan aku ingkari.”12

Jadi referensi beliau di bagian pertama adalah sebagai berikut,

1.Al-Qur’anul karim dan kitab-kitab tafsir bil ma’tsur (tafsir dengan atsar maupun hadits, pent), kemudian asbabun nuzul (sebab turun ayat).

2. Sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Nabi saw| baik yang terdapat dalam kitab-kitab Shahih (yang memuat hadits shahih saja, pent), kitab Sunan, Musnad, maupun Jami’.

3. Atsar yang dinukil dari perkataan sahabat dan para tabi’in.

4. Kitab-kitab yang terdahulu seperti, Taurat dan Injil, namun beliau akan memilih-milih dari kitab tersebut -sebagaimana yang beliau sebutkan lebih dari sekali-, berita-berita yang boleh kita riwayatkan sebagaimana sabda Nabi saw,

“Silakan menyampaikan riwayat dari bani Israil tidaklah mengapa, namun siapa saja yang berdusta atas namaku maka hendaklah mangambil tempat di neraka.”13

5. Di antara referensi beliau dalam penulisan sirah, kitab-kitab maghazi wa ad dalailun nubuwwah, khususnya kitab Maghazi Ibnu Ishaq dan Musa bin Uqbah, ataupun kitab Dalail an-Nubuwwah karya Abu Nu’aim ataupun Dalilun Nabi karya al-Baihaqi. Disebabkan begitu luasnya bacaannya dan hafalannya terhadap sunnah nabi, sehingga seolah-olah beliau benar-benar mengusai semua yang terdapat dalam kitab-kitab Shahih, Sunan, Musnad, Mushannaf, dan kitab-kitab tafsir bil ma’tsur yang berkaitan dengan tema-tema yang terdapat dalam sirah nabi. Adapun referensi beliau dalam menulis kejadian-kejadian penting dan wafatnya para tokoh adalah kitab-kitab yang telah disebutkan tadi, khususnya penukilan dari kitab Tarikh Rusul wal Muluk karya Ibnu Jarir ath-Thabari (wafat 310 H), Tarikh Madinah ad-Dimasyqi karya Ibnu Asakir (wafat 571 H), kitab al- Muntazham karya Ibnu al-Jauzi (wafat 597), kitab al-Kamilfi at-Tarikh karya Ibnu al-Atsir (wafat 630).

Adapun ketika menulis Masa Dinasti Ayyubi dan Dinasti Mamalik beliau bersandar kepada kitab penulis yang hidup di zaman itu, seperti Kitab Mir’atu az- Zaman fi Tarikh al-A’yan karya Sibt al-Jauzi (wafat 653 H) dan kitab ar-Raudatain fi akhbar ad-Daulatain an-Nuriyah wa as-Salahiyyah karya Abdurrahman bin Ismail al-Maqdisi (wafat 669 H), kitab al-Jami’ al-Mukhtasar `fi Unwan at-Tawarikh wa Uyun as-Siyar karya Ibnu Anjab yang dikenal dengan Ibnu as-Sa’iy (wafat 673), kitab Wafayatul’A’yan wa anba’u Abnai az-Zaman karya al-Qadhi Ibnu Khalkan (wafat 681 H), kitab Qutbuddin al-Yunini (wafat 736 H) yang merupakan syarah 13 Diriwayatkan oleh al-Bukhar¡ dalam Sfjahiñnya, Kitab Ahadits al-Anbiya. (b/ 496 dengan FathulBan). kitab Mir’atu az Zaman karya Sibt al-Jauzi, kitab al-Muqtafa fi at-Tarikh yang

merupakan penjelasan dari kitab Tarikh Abu Syarnah karya Alamuddin al-Qashim al-Barzali (wafat 739 H).14

Beliau juga banyak mengambil referensi dari kitab Tarikh Islam karya imam Adz-Dzahabi (wafat 748 H) khususnya ketika menukil tanggal wafat para tokoh dan biografi mereka, tidak hanya itu saja tetapi beliau juga banyak mengambil dari sejarah yang beliau alami dan beliau saksikan sen-diri. Ditambah pula dengan sejarah yang dialami dan saksikan para gurunya. Di antara sekian informasi

sejarah penting itu beliau lebih mengkhususkan diri dengan mengkaji berbagai keterangan dari berita-berita yang disampaikan guru beliau, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, baik mengenai perdebatannya dengan lawan-lawannya, sepak terjangnya dalam berjihad maupun sikapnya.

Nampak jelas bagi kita dari buku ini betapa luas wawasan Ibnu Katsir dalam masalah ilmu-ilmu syariat, istiqomah dan kelurusan aqidah maupun pemikirannya dan kecenderungannya terhadap sunnah nabi. Tidak hanya sekedar menukil, tetapi beliau banyak mengkritisi nash-nash yang sampai kepadanya, selain itu beliau akan saring dan pilih dengan seksama sambil terus berusaha untuk meringkas, merangkum, mengkritik sanad dan matannya, dan terkadang mendiskusikan serta membantah pendapat-pendapat yang keliru dengan buah pikirannya yang jelas dan jitu. Namun terkadang terlihat dirinya mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu meski-pun sebenarnya beliau tidak merasa puas dengan berbagai pendapat terse-but.15

1 – Bidayah wan Nihayah, 31/ 142.

2 Az-Zahab, 6/232

3 Ahmad Syakir, MuqoddimahUmdah At-Tafsir, 1/28

4 Al-Mu’jam al-Mukhtas, Him. 74

5 An-Nuaimi, ad-Darís fi Akhbar al-Madarís 1/ 36-37.

6 An-Nujum adz-Dzahirah 11/123

7 Syazarat asz-Dzahab 6/231.

8 Al-Bidayah wan Nihayah, 1/6.

9. Lihat Mas’ud ar-Rahman an-Nadawi, Ibnu Katsir ka al-Muarrikh him. 116-121, 136-139

10 Al-Bidayah wan Nihayah, 8/202.

Advertisements

One Response to “BIOGRAFI AL-HAFIZH IBNU KATSIR, KARYANYA BlDAYAH WAN NlHAYAH”

  1. mari kita pelajari, thank infonya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: